FAQs Complain Problems

समाचार:

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सडक पुर्वाधार उपयोग कर संकलनको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना

शिवसताक्षी नगरपालिकाको आ व २०७८/०७९ को सडक पुर्वाधार उपयोक करको शिलबन्दी दरभाउपत्र सुचना

परामर्श सेवा खरिदका प्रस्ताव माग गरिएको संबन्धमा

REQUEST FOR PROPOSALS
RFP No.: SM/RFP/01/2078/079

Detailed Engineering Survey, Drawing and Design, Cost
Estimates & Preparation of Detailed Project Report (DPR) and
Master Plan of Ward Office Building Ward No -9 and Ward No-10 "

हाटबजार र बहाल भिटौरी, सडक पुर्वाधार उपयोग कर, जलकर, विज्ञापन कर संकलनको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८-०३-३०

हाटबजार र बहाल भिटौरी, सडक पुर्वाधार उपयोग कर, जलकर, विज्ञापन कर संकलनको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना

 

Invitation of online bids for construction of incomplete Domukha swimming Pool and Children Park

थप जानकारीकाे लागि संलग्न फाइल अथवा मिति २०७७/१२/२४ गतेकाे हिमालय टाइम्स हेर्नुहोला ।

Invitation for quotations for the construction of incomplete ward number 7 ward office building

थप जानकारीकाे लागि संलग्न फाईल हेर्नुहोला ।

Invitation for quotations for the supply and delivery of different size gabion box

थप जानकारीकाे लागि स‌ंलग्न फाइल अथाव मिति २०७७/१२/१३ गतेकाे इजलास दैनिक हेर्नुहोला ।

Pages