FAQs Complain Problems

समाचार:

सूचना तथा समाचार

नगर प्रहरी सेवा करार पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना ।

थप जानकारी तथा दरखास्त फारमका लागि स‌ंलग्न गरिएकाे फाइलहरु हेर्नुहोला ।

पाठ्यक्रम यसै साथ संलग्न गरिएकाे व्यहोरा अनुराेध छ ।

Invitation of online bids for the construction of vendor shop Building at jhiljhile bus park

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल हेर्नुहोला ।

Invitation of online bids for the construction of Truss shed at shvajung agriculture market

थप जानकारीकाे लागि संलग्न फाईल हेर्नु्होला ।

Invitation of online bids for the laying of interlocking Concrete blcok at stashidham

थप जानकारीकाे लागि संलग्न सूचना हर्नुहोला ।

Invitation of Quotations for the pocurement of Printing Metrials

थप जाकारीकाे लागि संलग्न सूचना हर्नुहोला ।

Invitation of online bids for the pocurement of Medicine and Surgical Item

थप जानकारीकाे लागि संलग्न फाइल हर्नुहोला ।

Pages