FAQs Complain Problems

समाचार:

हेल्थ असिष्टेन्ट, स्टाफ नर्स तथा कार्यालय सहयोगी करार सेवा लिने सम्बन्धमा ।

यस नगरपालिका स्थित आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न करार सेवा लिने सम्बन्धमा ।

नरपालिकाबाट स्वकृत दरखास्त फारम यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।