FAQs Complain Problems

समाचार:

शिवसताक्षी नगरपालिका राजपत्र प्रकाशन २०७९

शिवसताक्षी नगरपालिकाको देहायको कार्यविधि र निर्देशिकाहरु प्रकाशित गरिएको छ ।

बजार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९

फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९

कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७९ दोस्रो संसोधन सहित

हेवि इक्युप्मेन्ट संचालन संबन्धी कार्यविधि २०७९ प्रथम संसोधन सहित

आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९

कृषी विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९

कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविध २०७९

विषयगत समिति कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९