FAQs Complain Problems

समाचार:

Public Procurement / Tender Notices

परामर्श सेवा खरिदका प्रस्ताव माग गरिएको संबन्धमा

REQUEST FOR PROPOSALS
RFP No.: SM/RFP/01/2078/079

Detailed Engineering Survey, Drawing and Design, Cost
Estimates & Preparation of Detailed Project Report (DPR) and
Master Plan of Ward Office Building Ward No -9 and Ward No-10 "

हाटबजार र बहाल भिटौरी, सडक पुर्वाधार उपयोग कर, जलकर, विज्ञापन कर संकलनको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८-०३-३०

हाटबजार र बहाल भिटौरी, सडक पुर्वाधार उपयोग कर, जलकर, विज्ञापन कर संकलनको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना

 

Pages